BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
pricing
Chọn số lượng cửa hàng của bạn
** Liên lạc với chúng tôi nếu số lượng cửa hàng của bạn vượt quá 25
1
Min: 1
Max: 25
Số lượng Đơn hàng dự kiến (1000 Đơn/ gói)
** Liên lạc với chúng tôi nếu số lượng Gói dịch vụ của bạn vượt quá số lượng cho phép
1000
Min 1,000
Max 100,000
Số lượng Đặt bàn dự kiến (1000 Bàn/ gói)
** Liên lạc với chúng tôi nếu số lượng Gói dịch vụ của bạn vượt quá số lượng cho phép
1000
Min 1,000
Max 100,000
Lựa chọn của bạn
(VND)
Tháng