BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
pricing
Các lựa chọn
** Nếu sử dụng dịch vụ dưới một năm, chúng tôi xin phép tính phí khởi tạo 3,000,000 VND
Dự kiến số lượng nhân viên
** Liên hệ với chúng tôi nếu số lượng nhân viên của bạn nhiều hơn 100 người
10
Min 10
Max 100
Dự kiến số lượng khách hàng
** Liên hệ với chúng tôi nếu số lượng khách hàng dự kiến nhiều hơn 500 người
10
Min 10
Max 500
Lựa chọn của bạn
(VND)
Tháng